Veelgestelde vragen over het werken bij hogescholen (2023)

Hoeveel verdient een docent in het hbo?

Hoeveel een docent verdient, dat hangt af van de functie en de opgedane ervaring. Docenten vallen in de salarisschalen 10 t/m 13. Daarbij geldt dat het overgrote deel van de docenten in schaal 11 of 12 werkt.

De Salaristabel cao-hbo 2021-2022:
10 (€ 2.902– € 4.393)
11 (€ 3.731 – € 5.127)
12 (€ 4.534 – € 5.831)
13 (€ 5.193 – € 6.326)

Kan ik hbo-docent worden naast mijn huidige werk?

Jazeker. Veel hogescholen zijn juist op zoek naar mensen die actief zijn in het werkveld. De hogescholen bereiden de studenten tenslotte voor op de beroepspraktijk en door het werk te combineren, kun je actuele ervaringen met hen delen. Lees meer over wat je in huis moet hebben om hbo-docent te worden.

Moet ik een masteropleiding hebben om te solliciteren op een docentvacature?

Nee, niet bij alle docentvacatures is een masteropleiding (wo-master, hbo-master of wo-doctorandus) een eis om te solliciteren. Als dit wel het geval is, dan staat dat expliciet genoemd in de vacature. Bij sommige opleidingen moet een docent die nog geen master heeft na indiensttreding alsnog een masteropleiding volgen. Eén van de redenen voor deze eis is de activiteiten van hogescholen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en de samenwerking met kenniscentra en lectoren. Als docent begeleid je studenten intensief tijdens praktijkgericht onderzoek. Je hebt daarvoor kennis nodig van onderzoeksmethoden.

Moet ik een onderwijsbevoegdheid hebben om als hbo-docent te kunnen solliciteren?

Nee, een onderwijsbevoegdheid is in de regel niet nodig. Meestal kijkt de hogeschool bij de selectie uitsluitend of je competenties en vakkennis aansluiten bij de functie. Belangrijk is dus of je werkervaring hebt op het specifieke terrein beschreven in de vacature.

(Video) Lector Rechtspraktijk beantwoordt veelgestelde vragen over de opleiding

Wel zijn docenten in de regel verplicht om in de eerste jaren van hun contract een didactische opleiding te volgen en met succes af te ronden. Deze opleiding is gericht op het behalen van de ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheden’ (BDB). Het behalen van deze BDB kost je maximaal 300 uur (300 studiebelastingsuren) in een periode van 6 tot 12 maanden, afhankelijk van de hogeschool. Deze opleiding volg je in de regel in de tijd van de baas,dusin de tijd van de hogeschool, zo is bepaald in de cao (artikel O-4). Bij sommige opleidingen (lerarenopleidingen, Pabo) kan een onderwijsbevoegdheid wel nodig zijn, dit staat dan vermeld in de vacature.

Hoe kan ik het beste zoeken naar een docentfunctie die bij mij past?

Weet je welke vak je kunt en wilt geven? Gebruik dit dan als zoekterm in je alert. Bijvoorbeeld “eng” als je het vak Engels of English wilt geven. Als je meerdere vakken zou kunnen geven, maar wel in één opleidingssector, bijvoorbeeld techniek, dan selecteer je de opleidingssector en het beroep van docent (en desgewenst nog een regio of een hogeschool). Als je meerdere vakken zou kunnen geven in verschillende sectoren, bijvoorbeeld verschillende economische vakken, communicatievakken of projectmatig werken, dan raden we je aan om alleen te filteren op docentvacatures. Op die manier zoek je zo breed mogelijk. Indien je alleen binnen de economische opleidingssector zou zoeken, mis je namelijk economische vakken of communicatievakken, die worden gegeven bij andere opleidingen.

Hoe kan ik me afmelden voor de vacature alert of mijn vacature alert wijzigen?

Onderaan de e-mails die je ontvangt voor een ingestelde alert vind je hiervoor twee links:
Afmelden voor de vacaturealert | Instellingen aanpassen.

Hoeveel hogescholen maken gebruik van deze website?

Vrijwel alle hogescholen die bij de Vereniging Hogescholen zijn aangesloten (36), plaatsen op deze websitehun vacatures. Vier of vijf kleine hogescholen, van die 36, gebruiken de site (nog) niet.

De particuliere hogescholen maken geen gebruik van deze website.

(Video) 5 veelgestelde vragen over Rechtspraktijk

Ik werk in het hbo. Kan ik mijn praktijkverhaal op deze website delen?

Ja dat kan! Dit arbeidsmarktportaal probeert een realistisch beeld te geven over het werken in het hbo, jouw bijdrage hierin is van harte welkom. Je kunt jouw persoonsgegevens achterlaten via het contactformulier, klik hier. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken voor een interview en eventueel het maken van een portretfoto.

Kan ik werken bij hogescholen ook via social media volgen?

Ja dat kan! We hebben een facebookpagina waarop we regelmatig weetje en praktijkverhalen over het werken op een hogeschool plaatsen. Om ons te volgen: klik hier.

Alle geplaatste vacatures worden ook via Twitter er LinkedIn verspreid.
Om de vacatures via Twitter te volgen klik hier.
Om de vacatures via LinkedIn te volgen klik hier.

Uiteraard kunnen wijje ook persoonlijk op de hoogte houden per e-mail. Dit doe je door middel van het aanmaken van een vacature alert. Het grote voordeel hierbij is dat je alleen de nieuwste vacatures ontvangt waar jij je voor aanmeldt.
Om een persoonlijke vacature alert aan te maken klik hier.

Kan ik een open sollicitatie indienen?

Nee, via deze website is het niet mogelijk om een open sollicitatie te versturen. Voor een open sollicitatie naar de hogeschool vanjouw voorkeur verwijzen wijje naar de eigen website van de hogeschool. Sommige hogescholen hebben expliciet op hun website staan dat ze geen open sollicitaties willen ontvangen, bij andere zijn open sollicitaties wel welkom. Daarnaast is er een mogelijkheid omje aan te melden voor onze vacature alert. Op deze manier ontvang jenieuwe vacatures per e-mail.

(Video) Sociaal Werk: veelgestelde vragen

Een overzicht van alle hogescholen is hier te vinden:
Overzicht hogescholen

Kan ik ook een alert instellen met een specifieke zoekterm? Werkt dit ook met het zoeken naar een deel van het woord?

Ja. Bij het instellen van een alert kun je bij het veld ‘Zoek op trefwoord’ een specifieke zoekterm opgeven. Als je bijvoorbeeld alleen vacatures wilt ontvangen van docentfuncties voor het vak logopedie, vul je hier de term “logoped” in. Hierdoor worden zowel vacatures met ‘logopedie’ als ‘logopedist’ meegenomen.

Kun je ook op delen van woorden zoeken?

Ja, in de vacature alert en in het zoekschem op de website wordt automatisch naar delen van woorden gezocht. “comm” zoekt dus naar alle vacatures waar communicatie in voorkomt, zowel in het begin als middenin een woord. Je doorzoekt de hele tekst van de advertentie.

Kun je ook op twee zoekwoorden zoeken? Hoe werkt het zoeken eigenlijk?

Enerzijds: Ja, je kunt op twee zoekwoorden zoeken. Als je de twee zoekwoorden of delen van zoekwoorden achter elkaar zet met een spatie ertussen, zoek je op vacatures waarin beide woorden voorkomen. Dit geldt zowel voor de vacature alert als voor het zoekscherm op de website. Bijvoorbeeld “comm adv” zoekt op alle vacatures waarin èn het woord “communicatie” of “communication” èn het woord “advies” of “adviseur” voorkomt. Je doorzoekt de hele tekst van de advertentie, dus niet alleen de titel van de functie.

Anderzijds: Nee, je kunt niet zoeken naar het ene OF het andere zoekwoord. Er bestaat geen manier om te zoeken vacatures waarin ofwel “comm” ofwel “adv” voorkomt. Helaas kun je op dit moment bovendien niet twee mailalerts maken op hetzelfde mailadres. Je kunt wel twee mailalerts maken op verschillende mailadressen.

Wat betekenen de opleidingssectoren in de zoekfilters?

Alle opleidingen in het hbo vallen in één van de zeven opleidingssectoren: economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw (ook wel: agro & food), techniek, pedagogisch (ook wel: pabo en lerarenopleidingen), sociale studies (oude naam: sociaal-agogisch).

In de zoekfilters zijn deze sectoren opgenomen. In de regel geeft dit aan bij welke sector en dus ook bij welke faculteit er een vacature bestaat. Voor mensen die het hbo nog niet kennen, is dit soms onduidelijk. Vaak is het het beste om geen filter in te stellen voor de sector.

Uitleg: – Economie is de breedste sector, ook b.v. juridische opleidingen en communicatieopleidingen vallen hieronder.
– Het onderwijs in een sector gaat breder dan alleen de eigen sector! Mensen die nu in een technisch beroep werken, kunnen in sommige gevallen solliciteren als docent bij b.v. een opleiding in de gezondheidszorg of bij een lerarenopleiding. Ook technische vaardigheden kunnen immers van belang zijn in de gezondheidszorg of bij een lerarenopleiding.
– Bovendien bestaat een aantal functies in meerdere sectoren: een docent projectmanagement kan in alle sectoren onderwijs verzorgen. Idem voor een docent Engels.
– Het is ook mogelijk dat er een vacature bij meerdere faculteiten is / dat een docent ingezet wordt voor meerdere sectoren.
– Voor deze website is een achtste sector opgenomen: Staf / algemeen. Dit zullen vaak de functies voor het ondersteunend personeel zijn. Echter: een deel van het ondersteunend personeel werkt voor één sector, voor één faculteit, en worden mogelijk bij het plaatsen van een vacature wel gekoppeld aan die sector.

Zie desgewenst voor meer informatie: http://www.vereniginghogescholen.nl/sectoren

(Video) Veelgestelde vragen over pijnstillers

Kan mijn organisatie een vacature plaatsen?

Alleen de 36 hogescholen die zijn aangesloten bij de Vereniging Hogescholen kunnen gebruik maken van dit arbeidsmarktportaal.Hier zijn geen kosten aan verbonden. Voor vragen over het plaatsen van vacatures kun je contact met ons opnemen via het contactformulier.

Videos

1. Orthopedagogie studeren? Veelgestelde vragen over het eerste jaar beantwoord!
(AP Hogeschool)
2. F.A.Q about the auditions | Veelgestelde vragen over de audities
(Human and Horse Academy)
3. Grafimediabeleid - Veelgestelde vragen
(Grafische en Digitale Media Arteveldehogeschool)
4. Verpleegkunde: veelgestelde vragen
(Deltion College)
5. Apothekersassistent: veelgestelde vragen
(Deltion College)
6. Opleiding Social Work - Hogeschool Utrecht
(Hogeschool Utrecht)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 01/24/2023

Views: 6180

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.